แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการด้านเว็บไซต์ กรมพัฒนาที่ดิน

แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการด้านเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน

แบบสำรวจนี้เพื่อทำการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการด้านเว็บไซต์ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร
เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด ซึ่งคำตอบของท่านทุกข้อมีความสำคัญยิ่ง ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ


ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ 2 : การบริการด้านเว็บไซต์ กรมพัฒนาที่ดิน


ความเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์
ความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์
ความทันสมัยของข้อมูลในเว็บไซต์
การออกแบบหน้าเว็บไซต์ สี ตัวอักษร มีความเหมาะสม
การจัดหมวดหมู่มีความเหมาะสม
การเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
การค้นหาข้อมูลได้สะดวก
ข้อมูลมีความเหมาะสมตรงความต้องการ

ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะอื่น ๆ