<<< หน้าแรก
วิสัยทัศน
" ปรับปรุง บำรุงดินให้สมบูรณ์ ลดต้นทุนการผลิต ทุกชีวิตปลอดภัย "
 
พันธกิจ

1. ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
2. ปรับปรุงดินเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
3. อนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ภาระกิจ
1. การปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก
2. การปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด
3. การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม
4. ฝึกอบรมหมอดินอาสา
5. ฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไป
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
7. บริการเก็บตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์

 

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม
ที่อยู่ 99/9 หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร : 0-3471-3882    fax : 0-3471-3883   Email : skm01@ldd.go.th   website : http://r10.ldd.go.th/skm01/