วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี จัดงานวันหมอดินอาสา เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ แก่หมอดินอาสาที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสาธารณชนมาอย่างยาวนาน เชื่อมความสันพันธ์ระหว่างหมอดินอาสาและเจ้าหน้าที่ สร้างขวัญกำลังใจและแนวทางในการช่วยเหลือดูแลกันและกันของหมอดินอาสา รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายหมอดินอาสา ภายใต้แนวคิด "หมอดินอาสา นำพาการผลิต พิชิตตลาด" โดยการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นพร้อมกันทั้่วประเทศ กำหนดพิธีเปิดงานผ่านระบบ Zoom conference Meeting จากห้องส่งส่วนกลาง กรมพัมนาที่ดิน โดยมี สถานีพัฒนที่ดินอุบลราชธานี เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดสดไปยัง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี มีหมอดินอาสาเข้าร่วมงาน จำนวน 100 คน