วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายสะอาด บุตรเล็ก ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี ร่วมงานวันกาแฟราชบุรี ณ ไร่พรหมรัศมี ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้สามารถผลิตกาแฟคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีนายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน