กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค4 ราชบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่  4 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี
กลุ่มส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรี โครงการชลประทานราชบุรี
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก
  สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม
  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี โครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน                    
    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
    สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
    สถานีพัฒนาที่ดินราชบุร
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
    สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี
    สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดราชบุรีวัดราชบุรี
    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี
    ศูนย์บริการด้านพืชและปัจจัยการผลิตราชบุรี
    ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่20จังหวัดราชบุรี
    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
    ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี
    สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรงสาธารณสุข
กองพลทหารช่าง สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
กรมการทหารช่าง

สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดราชบุรี

ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
ที่ทำการสัสดีจังหวัดราชบุรี สรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี  ราชบุรี
กรมทหารช่างที่  11 สำนักงานสรรพากรภาค 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
สนามกอล์ฟภาณุรังษี   สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 4
ท่องเที่ยวค่ายภาณุรังษี    
กองพลพัฒนาที่  1    
กรมพัฒนาที่  1    
กองพันพัฒนาที่  1    
กระทรวงพานิชย์
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงคมนาคม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดราชบุรี สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี
สำนักงานการค้าภายใน สำนักงานพื้นที่การศึกษาเขต 1 แขวงการทางราชุบรี
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดราชบุรี สำนักงานพื้นที่การศึกษาเขต 2 สำนักงานทางหลวงชนบทจ.ราชบุรี
  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง  
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงธรรมชาติและสิ่งแดล้อม
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดราชบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค 8
สำนักงานศาลคดีสูง เขต 7 ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี สำนักงานทรัพยากร
สำนักงานควบคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี
เรือนจำกลางราชบุรี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7
สำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เศรษฐกิจที่ 4
สำนักงานอัยการเขต 7  สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี    
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ
กระทรวงพลังงาน
สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดราชบุร สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 4 ราชบุรี
  สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดราชบุรี