:::บุคลากรสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์:::
นายชาคริต  อินนะระ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์
<< ฝ่ายบริหารทั่วไป >>
~ ข้าราชการ ~
 

 
 
นางสาวลัดดาวัลย์  แก้วทวี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 
~ ลูกจ้างประจำ ~
 
 
นายสมควร  แจ่มสุริยา
พนักงานรักษาความปลอดภัย บ.2
นายสิทธิพงษ์  ทองแท้
พนักงานรักษาความปลอดภัย ส.2
 
 
~ พนักงานราชการ ~
 
นางสาวพิมพ์ภัทรา  ใจเสงี่ยม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุริยาพร  อินทร์อยู่
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวเสาวลักษณ์  อยู่สุข
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 
นางสาวขวัญหทัย  รักษาเดช
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายพฤฒ  ทองกันยา
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
     
<< ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน >>
~ ข้าราชการ ~
 
นายภัจจ์  งามสิทธิโชค
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นางทิพวัลย์  แก้วร่วมวงศ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวอารีวรรณ  ภู่ระย้า
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
 
~ พนักงานราชการ ~
 
นายวินัย  อยู่สุข
นักวิชาการเกษตร
นายนิพนธ์  อยู่สุข
นักวิชาการเกษตร
นายทองสืบ  ทองสุข
นักวิชาการเกษตร
 
นางสาวธิดารัตน์  แสงใส
นักวิชาการเกษตร
นางสาวรัตนลักษณ์  ศรีทอง
นักวิชาการเกษตร